Säännöt

Burmakissan Ystävät ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Burmakissan Ystävät ry ja sen kotipaikka on Vantaa. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä BKY

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja seurata burmien kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa neuvonta-, tiedotus- ja alaansa liittyvää voittoa tavoittelematonta kustannustoimintaa, järjestää kissanäyttelyitä, ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin kissajärjestöihin sekä muilla samantapaisilla tavoilla. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa näyttelyiden yhteydessä sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä saatuaan siihen asianomaisen luvan.

Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto ry:n ja sen kautta myös Federation Internationale  Feline d.Europe (FIFe):n sääntöjä ja rotumääräyksiä.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki burmista kiinnostuneet henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai perhejäseniä. Äänioikeus on kaikille viisitoista (15) vuotta täyttäneillä jäsenillä. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erottamispäätös tehdään vasta sitten, kun asianomaiselle jäsenelle on ensin kirjallisella varoituksella asiasta huomautettu ilman, että tästä olisi ollut apua. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous erikseen varsinaisille, perhe- ja kannattajajäsenille.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään 2 ja enintään 4 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus voi kutsua avukseen toimikuntia ja toimihenkilöitä, tarvittaessa jäsenistön ulkopuoleltakin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kaksikolmasosaasen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä joista toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kutsulla.

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat burmien hyväksi koituvaan tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.